کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد

کلوپ کبوتران مسافتی اسداباد
میلاد سهرابی   ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۰

قهرمان ۲۱۰ و ۴۲۰ کیلومتر هوایی از گرمسار به اسداباد